Historikk

     

Startside Et viktig prosjekt Status og planer Vedtekter/ aksjonærer Styret og daglig leder Historikk Oppslag i media

Du er her: Startsiden | Historikk

Planarbeidet med Hamnsundsambandet – en oversikt.

1970:

Haram og Giske utarbeider plan for forbindelsen Valderøy – Hamnsund.

 
I 1970 fikk Prosjektering AS Oslo/Trondheim i oppdrag for Nemnda for veg/brusamband Hamnsund-Valderøy, som representerte kommunene Haram og Giske, å vurdere prosjektet Veg/Bru Hamnsund – Valderøy, teknisk-økonomisk, som et ledd i kommunenes generalplanlegging.

Den tekniske løsningen baserte seg den gang på bro fra Valderøy i Giske kommune om Kjeholmen til Havnøy i Giske kommune. Derfra en bro fra Havnøya til Store Kalvøy i Haram kommune. Videre fra Store Kalvøy til Hamnsund med fyllinger med mindre seilløp. En løsning med undersjøiske tunneler var ikke et aktuelt alternativ i 1970.

De høye bruene grunnet kryssing av hovedskipslei, medførte m.a. til at prosjektet ikke ville være forretningsmessig rentabelt, og at man ville trenge et tilskudd på minimum 115 mill. kroner for å virkeliggjøre prosjektet.

Planen ble lagt fram omkring 1971.

 
1987:

Haram kommune får utarbeidet et forprosjekt for Hamnsundsambandet.

 

Haram formannskap behandlet i sak 65/87 Fastlandssamband i Haram kommune, og besluttet å oppnevne en styringsgruppe sammensett av Bjarne Rabben fra Ålesund og Giske Bruselskap AS, overing. Anders S. Moen fra Vegkontoret og ordføreren og arbeidsutvalget i Haram brunemd. Den 11. februar samme år, er det møte i styringsgruppen som m.a. beslutter å innhente pris på et forprosjekt Hamnsund – Kalvøy – Hamnøy – Sambandet Valderhaugfjorden.

Haram kommunestyre vedtar 2. april 1987 (etter råd fra Vegkontoret) å godta anbudet fra dr. ing. O.T. Blindheim/Norconsult i samarbeid med Sam Lorgen A/S et forprosjekt innen en kostnadsramme på kroner 195.000,- for sambandet Valderøy tunnelen – Hamnsund.

Forprosjektet viste at det var teknisk gjennomførbart, og at det dessuten lot seg gjennomføre av bompenger alene, under forutsetning av at Fylkeskommunen ytte et engangstilskudd på 20 mill. kroner. Uten dette tilskuddet ville nedbetalingstiden øke med 2-3 år.

 

 
 
Kryss mellom Ellingsøy og Valderøy (ca. på kote -100) Kryssløsning presentert i forprosjektet

(Sunnmørsposten, 11.08. 1987)

 

 

Høsten 1987 bevilget derfor Haram kommune midler til utarbeiding av en hovedplan for sambandet. Samme prosjektgruppe ble valgt for utarbeiding av hovedplan som for forprosjekt.

 

 
1988:

Haram kommune får utarbeidet en Hovedplan for Hamnsundsambandet.

 

 Hovedplanen ble framlagt i september 1988. Den utredet en realiserting i 4 ulike alternativer, og konkluderte med en anbefaling av alt. 1 eller alt. 2. De anbefalte alternativene var de samme som ble anbefalt i forprosjektet. (Se s. 25 i Hovedplanen). Den framlagte hovedplanen omfatter også konsekvensanalyse. På s. 9 i Hovedplanen kan vi lese at det er utført akustiske og refraksjonsseismiske undersøkelser i alle aktuelle trasser, og det vises til at det er den samme bergarten i området som den man finner i Ålesunds-tunnelene.

Planen den gang konkluderte med at sambandet var sjølvfinansierende med bompengar, og at offentlege tilskudd var avgrenset til den diskonterte sparingen ved reduksjon av sjøverts transport. Byggetiden var planlagt til 2 år og de totale kostnadane var rekna til 188 million kroner (alternativ 2). Nedbetalingstida for alternativ 2 var om lag 17 år.

Med en bompengepris på kr. 41/kjt. var trafikkprognosene ca. 1000kjt/døgn (ÅDT). Tilskudd fra det offentlige ved besparelse på sjøverts transport var beregnet til 10 mill. kr.

Kryssløsninger er beskrevet på s. 10 i Hovedplanen.

Hovedplanen fra 1988 finner du her: Hovedplan for Hamnsundforbindelsen 1988 (28 Mb)

Grunnet andre politiske prioriteringer internt i Haram kommune, samt generell nedgangstid med meget høye rentekostnader, ble ikke arbeidet med å få utarbeidet en detaljplan videreført.

 

 

 

2005:

Haram kommune setter ned en arbeidsgruppe for å se på mulighetene for å arbeide videre med Hamnsundsambandet.

 Haram Kommune satt i kommunestyremøte i juni 2005, sak 0034/05, ned en arbeidsgruppe med formål å greie ut mulighetene  til framdrift av planane for Hamnsundsambandet. Leder for arbeidgruppen var varaordfører Torleiv Rogne. Med i gruppen var også kommunestyrerepresentant, nå varaordfører Trond Seth, kommunestyrerepresentant Jan Petter Urke og Asbjørn Schjelderup, Store Kalvøy.

Underveis i arbeidet ble det klart at de tre kommunene Ålesund, Giske og Haram, ville dele på kostnadene knyttet til en oppjustering av kostnadene fra 1988. Arbeidsgruppen ble følgelig utvidet med representanter for de tre kommunene, der Kjell Sandli møtte fra Ålesund og Henrik Wang fra Giske.

 

 

2007:

Arbeidsgruppen legger fram et oppjustert kostnadsoverslag for Hamnsundsambandet til kommunene Ålesund, Giske og Haram.

Arbeidet ble utført av Norconsult, og planen ble lagt fram i juni 2007. Rapporten er basert på alt. 2 fra Hovedplanen fra 1988 (en lang tunell fra Valderøytunellen til Store Kalvøy, om lag 4,5 km, pris pr. lm kr. 65.000,-, og veg i dagen fra Store Kalvøy til Hamnsund totalt 4,5 km).

Totalkostnader bereknet til om lag 450 mill kroner. Rapporten konkluderer med at bompenger i 20 år kan finasiere 50% av totalkostnadene, stipulerte bompenger 60/180 pr. kjt..

Trafikkprognose basert på Statens Vegvesen sine vegkantintervjuer september 1999: 640 ÅDT

Kryssløsning er kommentert på s. 4.

Utredningen fra Nordconsult juni 2007 finner du her: Hamnsund-forbindelsen Juni 2007 (5,7 Mb)

Vedlegg utredningen fra Nordconsult 2007: Trassevalg (1,7 Mb)

 I møte 14. august 2007 avleverte Arbeidsgruppen en rapport til ordførerne i Ålesund, Giske og Haram kommune med en anbefaling om at det blir opprettet et bro - og tunnelselskap for å arbeide videre med planene for realisering av Hamnsundsambandet.

 

 
 2008:

Etablering av Hamnsundsambandet AS.

 

 
De tre kommunene gjør nødvendige vedtak, og den 15. oktober 2008 ble selskapet Hamnsundsambandet AS stiftet på kommunehuset i Brattvåg.

 

2009:

Møte med Statens Vegvesen 19. juni 2009.

Foreløpig konklusjon:

Vegvesenet anbefalte at styret i Hamnsundsambandet la bort trassealternativet med kryss i den undersjøiske tunnelen mellom Ellingsøy og Valderøy. Aktuelle alternative trassevalg kunne være undersjøisk tunnel til Valderøy, alternativt til Ellingsøy.

Foreløpige trafikktall viser en prognose på 500 ÅDT som gir 150 mill. kr. basert på en gjennomsnittlig bompengesats på 100kr/kjt. Grunnlaget var en nedbetalingstid på 20 år og en rente på 8%.

Selskapet mottar i desember 1 million i støtte fra Sparebanken Møre

 

 

2010:

Januar : Valg av konsulentfirmaet Nordplan  til utarbeiding av planprogram for Hamnsundsambandet

Mars: Start planarbeid for Hamnsundsambandet

23.Juni:

Møte med representanter for Ålesund, Giske og Haram kommune, representant for Vegvesenet og representant for Velforeningen på Store Kalvøy, der Nordplan orienterte om planarbeidet.

22. september:

Nordplan v/ Heidi Hansen legger fram et utkast til planprogram for styret i Hamnsundsambandet AS. Forslag til planprogram blir oversendt til de 3 berørte kommunene for utlegging til offentlig høring i løpet av oktober 2010. De 4 ulike traséalternativene som skal utredes videre er vist på startsiden.

21. oktober:

Samfunnsplanlegger Heidi Hansen fra Nordplan AS overleverer daglig leder Kjell Sandli i Hamnsundsambandet AS  planprogrammet for Hamnsundsambandet.

2011:

15. februar

Planprogrammet ferdig utarbeidet, lagt ut til offentlig høring februar 2011 med høringsfrist på 6 uker.

1. desember

Statens Vegvesen region midt/Vegdirektoratet avklarer spørsmålet om kryss i den undersjøiske tunnelen mellom Ellingsøy og Valderøy og konkluderer med at dette alternativet er uaktuelt.

19. desember

Politisk behandling av planprogrammet i Ålesund kommune v/ formannskapet

2012:

Politisk behandling av planprogrammet i Haram kommune v/ fast utval for plansaker 17. januar

Politisk behandling av planprogrammet i Giske kommune v/ formannskap og kommunestyre

24. og 26. januar.

6. juli 2012

Valg av Nordplan A/S til utarbeiding av kommunedelplan for Hamnsundsambnedet.

Rådgivende Biologer foretar miljøundersøkelser i uke 38 i trasséområdet.

Geologer fra NGI foretar geologiske undersøkelser i uke 40 i trasséområdet.

2013:

Statusrapport fra Nordplan om arbeidet med kommuneplan fase 1 lagt fram på møte 29.01. 2013 til styret i selskapet og representanter for Ålesund, Giske og Haram kommune. Nordplan konkluderer foreløpig med at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt, samt at de 3 alternativene er nokså like med hensyn til kostnader og teknisk gjennomførbarhet.

10. april legges rapporter for geologi, naturressurser, naturmiljø og rapport for trafikkberegning og samfunnsøkonomisk kalkyle ut. Du finner disse rapportene nederst på denne siden.

11. og 12. juni foretar forsker Ole Kristian Spikkeland fra Rådgivende Biologer AS feltarbeid i områdene for de ulike alternativene for Hamnsundsambandet. Feltarbeidet var i første rekke knyttet til registrering av ulike fuglearter i området.

På desembertinget 2013 bevilget fylkeskommunen 1 mill kroner til videre planlegging av kommunedelplan fase II.

2014:

Haram kommunestyre bevilget kr. 100 000 til videre planlegging av Hamnsundsambandet.

2015:

Nye regler for maks stigning/fall i undersjøiske tunneler krever at nye alternativ utredes for å imøtekomme de nye kravene. Søkad til Vegdirektoratet om avvik fra de nye reglene ble avslått.

2016:

På styremøte i Hamnsundsambandet AS  21. september 2016 la Nordplan v/ Heidi Hansen fram forslaget til kommunedelplan for Hamnsundsambandet. Styret gikk enstemmig inn for å støtte tilråding fra Nordplan som anbefalte å velge alternativ 1A : Veg i dagen fra Hamnsund til Store Kalvøy - undersjøisk tunnel fra Store Kalvøy til Kverve.

Styret i Hamnsundsambandet AS overleverer Nordplan sitt forslag til kommunedelplan til kommunene Haram, Ålesund og Giske 14. oktober 2016.

2017:

Forslag til kommunedelplan behandles i de tre kommunene.

Kommuedelplan lagt ut til offentlig høring, med høringsfrist 16. august

Informasjonsmøte om kommunedelplanen ble arrangert felles for Ålesund og Haram kommuner og avholdt torsdag 15. juni 2017.

2018:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal etterlyser et tredje alternativ -C- som går med undersjøisk tunnel fra Hamnsund til Kverve, uten at fastlandsamband til Store Kalvøy blir med i den videre planleggigen av sambandet.

Haram kommune går inn for en direkte undersjøisk tunnel fra Hamnsund til Kverve samtidig som det skal arbeides videre med en lokalveg mellom Hamnsund og Store Kalvøy.

2019

Bystyret :i Ålesund vedtok i møte 31.01. 2019 å gå inn for alternativ C: Direkte tunelltrasé mellom Kverve og Hamnsund.

Haram kommunestyre og Ålesund bystyre godkjenner kommunedelplanen i september 2019

 

2022

Kommunestyret i Ålesund bevilger 70.000 til Hamnsundsambandet

Tilbake til:

STARTSIDEN   TOPP