Status og planer

     

Startside Et viktig prosjekt Status og planer Vedtekter/ aksjonærer Styret og daglig leder Historikk Oppslag i media   

Du er her: Startsiden | Status og planer

 

Hamnsundsambandet - undersjøisk tunnel direkte fra Hamnsund til Kverve på Ellingsøy.

Status for prosjektet:

bulletHamnsundsambandet AS hadde stiftingsmøte 15. oktober 2008
bulletEierstruktur: Ålesund, Giske og Haram kommuner, samt lokalt næringsliv. Fra 2020: Ålesund og Giske kommuner.
bulletHovedplanen for prosjektet fra 1988 ble oppdatert med hensyn til kostnadsoverslag og trafikkprognoser i 2007
bulletProsjektet ligger foreløpig ikke inne på fylkeskommunale/statlige prioriteringslister.
bulletStart planarbeid i begynnelsen av 2010
bulletUtkast til planprogram framlagt på styremøte i Hamnsundsambandet AS 22. september 2010
bulletNordplan overleverte planprogrammet til daglig leder Kjell Sandli 21. oktober 2010
bulletPlanprogrammet ferdig utarbeidet, og lagt ut til offentlig høring i februar 2011 med høringstid 6 uker.
bulletAvklaring fra Statens vegvesen region midt/ Vegdirektoratet 1. desember 2011 som konkluderer med at kryss i undersjøisk tunnel er uaktuelt.
bulletPolitisk behandling av planprogrammet i Ålesund kommune v/ formannskapet 19. desember 2011 sak 133/11
bulletPolitisk behandling av planprogrammet i Haram kommune v/ fast utval for plansaker 17. januar 2012 sak UPL-003/12
bulletPolitisk behandling av planprogrammet i Giske kommune v/ formannskap og kommunestyre 24. og 26. januar 2012, sak K-013/12
bulletStyret i Hamnsundsambandet A/S velger i juli 2012 Nordplan A/S som konsulent for utarbeiding av kommunedelplan
bulletRådgivende Biologer AS utfører miljøundersøkelser i trasséområdet i uke 38 i september 2012
bulletGeologer fra NGI utfører geologiske undersøkelser i trasséområdet i uke 40 i oktober 2012
bulletStatusrapport 29. januar 2013 fra Nordplan er positiv i forhold til samfunnsøkonomisk lønnsomhet og teknisk gjennomførbarhet.
bulletRapporter for Geologi, naturressurser, naturmiljø og trafikkberegning og samfunnsøkonomisk analyse lagt fram 10. april 2013
bulletDe tre vertskommunene bevilget høsten 2013 penger til videre planlegging av kommunedelplan fase II.
bulletPå desembertinget til fylkeskommunen bevilget fylkestinget 1 mill kroner til det samme.
bulletHaram kommune bevilger kr. 100 000 til videre arbeid med Hamnsundsambandet i møte februar 2014
bulletSparebanken Møre bevilger 500 000 til videre planlegging av Hamnsundsambandet publisert 10.02. 2016
bulletStyret i Hamnsundsambandet AS overleverer Nordplan AS sitt forslag til kommunedelplan til Haram, Ålesund og Giske kommune 14.10. 2016
bulletPolitisk behandling av forslag til kommunedelplan i de tre kommunene vår 2017
bulletDrøftingsmøte i Ålesund om motsegner til kommunedelplanen 12. april 2018.
bulletHaram kommune går inn for en direkte undersjøisk tunell mellom Hamnsund og Kverve,
bulletsamtidig som det skal arbeides videre med en loklaveg mellom Hamnsund og Store Kalvøy.
bulletBystyret i Ålesund støtter en direkte tunneltrasé mellom Kverve og Ålesund 31. januar 2019
bulletSeptember 2019: Kommunedelplanen for Hamnsundsambandet godkjent i Ålesund og Haram kommune.
bulletGeneralforsamling 25. august 2020 Valg av nytt styre.
bulletFebruar 2022: Ålesund kommune bevilger 70.000 til Hamnsundsambandet

 Dokumentene i kommunedelplanen oversendt til kommunene Haram, Ålesund og Giske 14. oktober 2016 finner du her:

Konsekvensutredning for Landskapsbilde

Konsekvensutredning Naturressurser

Konsekvensutredning Naturmiljø

Konsekvensutredning Arkeologi

Konsekvensutredning Nærmiljø og friluftsliv

Marine granskingar

Notat ornitologi

Trafikkrapport april 2013

Vurdering av nye trasé- og påhuggsalternativer

Støyvurdering Sweco 09.06. 2016

Ingeniørgeologiske vurderinger NGI

Temarapport lokal og regional utvikling juni 2016

Planbestemmelser Hamnsundsambandet Haram

Planbestemmelser Hamnsundsambandet Ålesund

Planomtale Hamnsundsambandet høringsutkast 27.09. 2016

Plankart Haram

Plankart Ålesund

Kostnadsanslag Hamnsundsambandet

Oversiktskart for alternativ 1A (B001)

Oversiktskart for alternativ 1B (B002)

Plan og profil E1 (C001)

Plan og profil E1 (C002)

Plan og profil E1A (C003)

Plan og profil E1A (C004)

Plan og profil E1B (C005)

Plan og profil E1B (C006)

Plan og profil E1B (C007)

Plan og profil E1B Hamnsund - Store Kalvøy (C008)

Plan og profil tilkomst Kverve (D001)

Plan og profil tilkomst Store Kalvøy E1 (D002)

Plan tilkomst Hamnsund E1 (D003)

Vedtak om godkjenning av kommunedelplanen for Hamnsundsambandet september 2019.

 

Aktuelle skriv : Eksterne lenker:
Hovedplan for Hamnsundsambandet 1988 (28 MB) Nordøyvegen
Utredning Hamnsundsambandet juni 2007 (5,8 MB) Møreaksen
Bilag, kart trasse juni 2007 (1,8 MB) Sande Fastlandssamband
Brosjyre Hamnsundsambandet april 2014(1,1 MB) Hareid Fastlandssamband (Hafast)
Kryssløsning i Valderøytunnelen fra forprosjekt 1987 ((1MB) Rovdefjordbrua
Planprogram revidert februar 2011 (6MB) Halsafjordsambandet
Regional TP for Midt-Norge ny pol. handsaming FT 12.06. 2012, s. 8 Kystvegen
Rapport Geologi og geoteknikk 14.12. 2012 (5 MB) Haram Næring og Innovasjonsforum
Rapport Naturmiljø 08.02. 2013 (8MB)
Rapport Naturressurser 08.02. 2013 (5MB)
Rapport Trafikkberegning og samfunnsøkonomisk kalkyle 29.01. 2013 (3MB)
Presentasjon KS Hamnsundsambandet april 2013 (1,1 MB)
Trafikkber. og samfunnsøkonomisk kalkyle for 4 alternative traséer  april 2013 (2,2 MB)
Presentasjon AS Hamnsundsambandet høst 2014 (3,2 MB)
Presentasjon Haram Næring og Innovasjonsforum mai 2015 (1,3 MB)

 

 

Tilbake til:

STARTSIDEN     TOPP